1. Warsztaty lub/i szkolenia realizowane zarówno na poziomie lokalnym jak i w kontekście międzynarodowym (podczas mobilności). W większości związane z tematyką „W świecie cyfrowym”. Szczegółowe tematy były ustalone przez każdą instytucję. Szersze informacje na temat zrealizowanych warsztatów lub/i szkoleń zamieszczono poniżej (w sekcji dotyczącej rezultatów na poziomie instytucji).

2. Internetowe centrum zasobów (Resource Center) – zawierające udostępnione online (w postaci plików do pobrania) materiały wypracowane podczas realizacji projektu, w tym opisy programów warsztatów i szkoleń, guidelines dla trenerów, materiały szkoleniowe oraz prezentacje lub/i filmy. Dostępne bezpośrednio z niniejszej strony internetowej z menu „Resource Center”

3. Publikacja –  zawierająca m.in. opisy zrealizowanych warsztatów i szkoleń oraz wytyczne dla trenerów (tzw. guidelines – w języku angielskim) oraz przykłady dobrej praktyki z każdego kraju – udostępniona online w postaci pliku do pobrania w menu „Resource Center”)

4. Strona internetowa projektu www.toolstofly.europeanproject.eu (dwie wersje językowe: polska i angielska)

5. LOGO projektu

 

REZULTATY I PRODUKTY – na poziomie instytucji polskiej:

6. Materiały szkoleniowe opracowane na potrzeby realizowanych warsztatów pn. „W cyfrowym świecie: Zintegrowany Informator Pacjenta – ZIP” . Materiały są udostępnione online w postaci pliku PDF – do pobrania w menu „Resource Center”. Tu przedstawiamy zrzut ekranowy (dla celów poglądowych) jako  Plik JPG

Materiały szkoleniowe dla warsztatów „W cyfrowym świecie: Zintegrowany Informator Pacjenta – ZIP”

WARSZTATY przeprowadzono dla dwóch grup zorganizowanych (w dniach: 09.06.2014 oraz 11.06.2014) oraz jako konsultacje indywidualne. Celem szkolenia było nabycie umiejętności obsługi i  uzyskiwania informacji  z Internetowego systemu ZIP (który powstał w połowie  roku 2013, więc był w zasadzie nowością) a w szczególności: – otrzymanie dostępu i rejestracji do systemu, – logowanie się, – opanowanie strategii efektywnego wyszukiwania danych. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznali  się ze sposobami wyszukiwania niezbędnych informacji dotyczących usług medycznych świadczonych przez NFZ, a wśród nich: dostępu do bieżących ogłoszeń i komunikatów, podstaw prawnych, z uwzględnieniem zasad świadczenia usług za granicą i ich refundacji, programów profilaktycznych, wykazów i adresów przychodni, szpitali, placówek pomocy doraźnej, zaopatrzenia protetycznego, sanatoriów i aptek, terminów oczekiwania, kosztów leczenia. Grupa do której adresowane było szkolenie: osoby 50 +

Krótki opis warsztatów (na formatce Training Guidelines):

7. Kurs online „Jak utworzyć stronę internetową opartą na WordPress” (dostępny w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej) – jest to kurs typu „krok po kroku” przeznaczony dla osób, które chciałyby utworzyć własną stronę internetową opartą na systemie zarządzania treścią. Kurs może być przydatny również dla nauczycieli, którzy chcieliby wykorzystać tak utworzoną stronę w praktyce edukacyjnej.

Link do kursu: Kursy związane z tworzeniem stron www

 

INNE PRODUKTY (wykorzystywane dla potrzeb wewnętrznych partnerstwa podczas realizacji projektu)

–  Kwestionariusze Ankiet Ewaluacyjnych dla uczestników mobilności (w wersji angielskiej, udostępniane do wypełniania online w postaci specjalnego linku wysyłanego mailem do uczestników po zakończeniu mobilności) przykładowy formularz, wygenerowany dla celów poglądowych w postaci pliku  PDF

– Training Guidelines for Workshop (FORMATKA przeznaczona do wypełniania przy opisywaniu warsztatów – aby opisy miały podobną, jednolitą formę) Plik PDF